Splošni pogoji uporabe spletne rešitve Mojurnik.si

Splošni pogoji uporabe spletne rešitve Mojurnik.si (v nadaljevanju: Splošni pogoji) urejajo razmerja med imetnikom avtorskih pravic spletne rešitve Mojurnik.si na eni strani in uporabniki in plačniki na drugi strani ter pogoje uporabe spletne rešitve Mojurnik.si (v nadaljevanju: Sistem Mojurnik.si).

Imetnik avtorskih pravic in izvorne kode Sistema Mojurnik.si je podjetje Intensio d.o.o., Prisojna ulica 37, Maribor (v nadaljevanju: Intensio).

Vsak uporabnik lahko uporablja sistem Mojurnik.si pod pogoji teh Splošnih pogojev. Nepooblaščena uporaba Sistema Mojurnik.si ali uporaba v nasprotju s Splošnimi pogoji predstavlja kršitev avtorskih pravic Intensio.

1 Opredelitev izrazov

Izrazi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

1.1
Uporabnik je fizična oseba, ki se v Sistemu Mojurnik.si identificira z email naslovim in geslom, ki se strinja z in sprejema te Splošne pogoje in uporablja sistem Mojurnik.si v poslovne namene v imenu in/ali za račun Plačnika.

1.2
Plačnik je poslovni subjekt, ki sklene najemno pogodbo in se zaveže plačevati najemnino.

1.3
Najemnina je znesek, ki ga mora Plačnik plačevati za koriščenje sistema Mojurnik.si.

1.4
Podpora uporabnikom je storitev, ki omogoča komunikacijo med Uporabniki in Intensio.

2 Avtorske pravice

2.1
Imetnik vseh materialnih avtorskih pravic na sistemu Mojurnik.si in izvorne kode Sistema Mojurnik.si je Intensio. Mojurnik.si je blagovna znamka za računalniške aplikacije, katere imetnik je Intensio.

2.2
S sprejetjem Splošnih pogojev Uporabnik in Plačnik pridobita pravico do uporabe Sistema Mojurnik.si v skladu s Splošnimi pogoji.

3 Pogoji uporabnika

3.1
Uporabnik je dolžan pred uporabo sistema Mojurnik.si sprejeti Splošne pogoje.

3.2
Pred prvo uporabo sistema Mojurnik.si je Uporabnik dolžan izvesti postopek registracije, v katerem se identificira in sprejme Splošne pogoje tako, da obkljuka kvadratek, ki se nahaja pred besedilom »Strinjam se s Pogoji uporabe storitve«.

3.3
Uporabnik se s sprejemom Splošnih pogojev strinja in sprejema Splošne pogoje, ki so veljavni ob vsakokratni uporabi sistema Mojurnik.si. Dolžnost in pravica uporabnika je, da preveri veljavne Splošne pogoje in v primeru, ko se s pogoji ne strinja, takoj preneha z uporabo sistema Mojurnik.si in o tem obvesti Intensio.

3.4
Vsak uporabnik mora izpolnjevati tehnične in dejanske pogoje, ki so potrebni za učinkovito in varno uporabo sistema Mojurnik.si in so objavljeni na spletnih straneh www.mojurnik.si ter opredeljujejo najmanj:
(1) dostop do interneta
(2) programsko in strojno opremo za uporabo interneta

3.5
Ob dostopu do sistema Mojurnik.si se uporabnik identificira z email naslovom in geslom.

3.6
Uporabnik mora sam zagotoviti pogoje iz točke 3.4 Splošnih pogojev. Intensio ne nosi nobene obveznosti ali odgovornosti glede zagotavljanja pravilnega in neprekinjenega delovanja opreme, storitev, produktov ali računalniških programov, ki so sestavni del pogojev uporabnika sistema Mojurnik.si.

3.7
Intensio ne jamči za pravilno in varno delovanje sistema Mojurnik.si, v kolikor Uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz točke 3.4 Splošnih pogojev.

4 Sklenitev najemne pogodbe in koriščenje programa

4.1
Najemna pogodba je sklenjena, ko Uporabnik, ki je zastopnik poslovnega subjekta, v imenu poslovnega subjekta izbere ustrezen paket in sprejme Splošne pogoje. Na predlog Uporabnika ali osebe, ki je zastopnik poslovnega subjekta, ki sta predhodno sprejela Splošne pogoje, lahko tudi Intensio v imenu poslovnega subjekta izbere vrsto paketa. V tem primeru je najemna pogodba sklenjena z dnem, ko Intensio izbere vrsto paketa.
Najemna pogodba je sklenjena za nedoločen čas.

Ob sklenitvi najemne pogodbe postane poslovni subjekt v zadevah, ki jih opredeljujejo Splošni pogoji, Plačnik.

4.2
Uporabnik, ki je izbral paket, postane Administrator plačnika.

Administrator plačnika je tisti Uporabnik, za katerega se šteje, da vse aktivnosti preko sistema Mojurnik.si in v zvezi s sistemom Mojurnik.si izvaja s pooblastili Plačnika.

4.3
S sklenitvijo najemne pogodbe s Intensio Plačnik pridobi uporabo programa.

4.4
Plačnik uporabo programa koristi preko Uporabnika, ki je določen za Administratorja plačnika.
Administrator plačnika ima pravico, da drugim Uporabnikom omogoči koriščenje uporabo programa Plačnika.
Na predlog Administratorja plačnika ali osebe, ki je zastopnik poslovnega subjekta, Intensio v imenu poslovnega subjekta za Administratorja plačnika določi drugega Uporabnika.

5 Uporaba in plačevanje

5.1 Uporaba sistema Mojurnik.si je plačljiva. Za koriščenje programa mora Plačnik plačevati najemnino.

5.2
Najemnina je določena s cenikom, ki ga sprejme Intensio. Cenik je objavljen na spletni strani www.mojurnik.si. Intensio s cenikom določi tudi ceno dodatnih storitev ali dostopov do sistema Mojurnik.si.

5.3
Intensio ima pravico spremeniti cenik upoštevajoč tržne razmere in gibanje cen. Intensio spremembo cenika napove vsaj 30 dni pred spremembo.

5.4
Zavezanec za plačilo najemnine je Plačnik. Plačniku račun za najemnino izstavi Intensio. Plačnik je dolžan najemnino plačati v roku 8 dni od izdaje računa.

5.5
V primeru, da Plačnik s plačilom najemnine zamuja več kot 30 dni, Intensio onemogoči uporabo programa Plačnika kateremukoli Uporabniku. V tem primeru nobeden Uporabnik ne bo mogel koristiti funkcij Mojurnik.si.
Intensio lahko ponovno omogoči koriščenje programa, ko Plačnik poravna zapadlo najemnino. Intensio Plačniku obračuna uporabo storitve tudi za obdobje, v katerem mu je bila zaradi zamujanja s plačilom, storitev začasno onemogočena.

6 Reklamacije

6.1
Administrator plačnika lahko v imenu Plačnika reklamira račun za najemnino v roku 8 dni od datuma izstavitve računa. Intensio bo na reklamacijo odgovoril najkasneje v roku 15 dni.

7 Nedovoljeni nameni uporabe Mojurnik.si

7.1
Plačniki in Uporabniki lahko uporabljajo sistem Mojurnik.si samo za vodenje svojega poslovanja.

7.2
Pri uporabi sistema Mojurnik.si je izrecno prepovedano:
(1) onemogočati ali ovirati druge Uporabnike pri njihovi uporabi sistema Mojurnik.si
(2) objavljati, prenašati, razpošiljati ali razpečevati kakršnekoli informacije, teme ali gradiva, ki so nezakonita, lažna, nespodobna, žaljiva, opolzka ali širijo rasno, spolno ali kakršnokoli drugo nestrpnost
(3) zlorabljati, ogrožati ali kako drugače kršiti pravice drugih
(4) prenašati drugim vsebine Sistema Mojurnik.si, zaščitene s pravicami intelektualne lastnine, ali kako drugače omogočati dostop do teh vsebin, razen če je takšno prenašanje ustrezno dogovorjeno s Intensio
(5) uporabljati gradiva ali informacije, vključno s slikami ali fotografijami, ki so na voljo prek sistema Mojurnik.si, na način, ki kakorkoli krši avtorske pravice, blagovne znamke, patente, poslovne skrivnosti ali druge pravice Intensio, drugih pridobiteljev licence, uporabnikov ali tretjih oseb,
(6) prenašati v Sistem Mojurnik.si datoteke in druge vsebine, ki vsebujejo viruse, trojanske konje, črve, časovne bombe, pokvarjene datoteke ali drugo podobno programsko opremo ali podatke, ki lahko škodujejo delovanju Sistema Mojurnik.si, opremi, na kateri ali s pomočjo katere deluje Sistem Mojurnik.si ali opremi Uporabnikov,
(7) namerno ali nenamerno na kakršenkoli način škodovati Sistemu Mojurnik.si, npr. s poskusi napadov na strežnik in drugimi dejanji, katerih posledica bi lahko bilo slabše delovanje, napačno delovanje, omejeno delovanje ali nedelovanje Sistema Mojurnik.si,
(8) ustvarjati ali uporabljati lažne identitete za namene zavajanja drugih, predvsem Intensio in Podpore uporabnikom,
(9) uporabljati, prenašati ali drugače kopirati in ponujati (za plačilo ali brezplačno) drugim osebam imenike ali kakršnekoli druge podatke ali podatke o uporabi sistema Mojurnik.si,
(10) brez pisnega dovoljenja Intensio zbirati informacije ali uporabljati informacije o uporabljeni tehnologiji, izvedenih zamislih, uporabljenih pristopih in kakršnihkoli drugih vsebinah sistema Mojurnik.si, ki bi se lahko uporabile v drugih komercialnih ali nekomercialnih storitvah ali izdelkih.

8 Delovanje sistema Mojurnik.si

8.1
Intensio zagotavlja nemoteno delovanje sistema Mojurnik.si, razen v primerih:
(1) nedelovanja strojne opreme Uporabnika ali v kateregakoli drugem primeru, ko Uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz poglavja »3 Pogoji uporabnika«,
(2) vzdrževalnih posegov (predvidenih in nepredvidenih) na sistemu Mojurnik.si,
(3) nadgradenj programske ali strojne opreme, potrebne za delovanje sistema Mojurnik.si ali kako drugače povezane z delovanjem sistema Mojurnik.si,
(4) nedelovanja internetnih povezav,
(5) višje sile.

8.2
Intensio se zaveže vse uporabnike in plačnike obveščati o predvidenih posegih na sistemu Mojurnik.si in sicer najmanj 6 ur pred izvedbo posega. Intensio se zaveže vse predvidene posege praviloma opravljati med delavnimi dnevi v času med 20:00 uro in 6:00 uro in med nedelovnimi dnevi v času med 16:00 uro in 8:00 uro. Okvirni čas in trajanje predvidenih posegov bosta praviloma napovedana.

9 Skladnost sistema Mojurnik.si z zakonodajo in nadgrajevanje

9.1
Intensio se zavezuje zagotavljati skladnost funkcij Mojurnik.si z veljavno slovensko zakonodajo za primere uporabe, ki jih sistem Mojurnik.si podpira oziroma predvideva.

9.2
Intensio se zaveže spremljati predpise in nadgrajevati Funkcije Mojurnik.si spremembam predpisov.

10 Pomoč uporabnikom

10.1
Uporabniki, ki koristijo program, so upravičeni do pomoči pri uporabi sistema Mojurnik.si.

10.2
Intensio nudi pomoč v zvezi z delovanjem Sistema Mojurnik.si preko email ali telefonske podpore med delavniki od 8:00 do 16:00 ure.

10.3
Intensio Plačniku zagotavlja odpravo napak, ki onemogočajo uporabo funkcij Mojurnik.si.
Na vsako javljeno napako se bo Intensio odzval najkasneje v roku 8 ur, pri čemer se upošteva izključno čas, ko Intensio nudi Pomoč uporabnikom.

Intensio bo o možnih rešitvah obvestil Uporabnika.

11 Omejitev odgovornosti Intensio

11.1
Uporabniki in plačniki se strinjajo, da uporabljajo Sistem Mojurnik.si, vključno s programsko opremo, vsebinami in storitvami, dostopnimi preko Sistema Mojurnik.si, na lastno odgovornost.

11.2
Celotna odgovornost Intensio za kakršenkoli škodni primer je omejena z zneskom Licenčnine, ki ga je plačnik plačal za uporabo Sistema Mojurnik.si za mesec, v katerem je Intensio obvestil o škodnem primeru. Intensio, njegovi distributerji, prodajalci ali dobavitelji ne odgovarjajo za nobeno posredno, posebno, naključno ali posledično škodo (vključno, vendar ne omejeno na izgubljeni dobiček, dohodke, investicije, dobro ime), ki izhaja iz uporabe Sistema Mojurnik.si oziroma povezanih spletnih strani, produktov ali storitev ali je z njihovo uporabo povezana. Navedena omejitev velja tudi v primeru, če je bil Intensio seznanjen z možnostjo nastanka takšne škode. Ta omejitev odgovornosti vključuje (vendar s tem ni omejena): prenos virusov, okvaro strojne opreme, napake v povezavi, zlorabo ali krajo uporabniške identitete.

11.3
V nobenem primeru Intensio ne odgovarja za nobeno izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi tega, ker se je uporabnik ali plačnik zanesel na informacije, produkte ali storitve, objavljene v Sistemu Mojurnik.si ali povezanih spletnih straneh, produktih ali storitvah.

11.4
Vsi zahtevki zaradi kakršnihkoli napak ali kršitev, ki so posledica ravnanja tretjih oseb, glede katerih so objavljene informacije v Sistemu Mojurnik.si, se uveljavljajo izključno proti tem osebam.

12 Vsebine in storitve, ki jih ponujajo tretje osebe

12.1
Sistem Mojurnik.si lahko omogoča povezavo z drugimi spletnimi stranmi, produkti in/ali storitvami (v nadaljevanju: Povezani sistemi), za katere Intensio ne prevzema nobene odgovornosti. Intensio ni odgovoren za pravilnost ali dostopnost informacij, produktov ali storitev, ki jih ponujajo tretje osebe preko Povezanih sistemov.

12.2
Informacije na Povezanih sistemih so iz različnih virov. Intensio ni upravičen spreminjati, posodabljati ali preverjati vsebine informacij na Povezanih sistemih. Dejstvo, da Intensio omogoča povezavo s Povezanimi sistemi, ne pomeni nujno odobritve, pooblastitve, pokroviteljstva ali drugačne povezave v zvezi s Povezanimi sistemi.

12.3
Intensio ni odgovoren niti neposredno niti posredno za kakršnokoli škodo, ki bi jo povzročila ali bi jo domnevno povzročila uporaba kakršnekoli vsebine, produkta ali storitve Povezanih sistemov ali zanašanje na njih.

12.4
Za uporabo Povezanih sistemov bo Uporabnik morda moral sprejeti splošne pogoje uporabe, ki se razlikujejo od Splošnih pogojev uporabe in za katere Intensio ne odgovarja.

13 Zbiranje in varstvo osebnih podatkov

Sistem Mojurnik.si je namenjen vodenju poslovnih in računovodskih podatkov poslovnih subjektov in za delovanje ne potrebuje osebnih podatkov.

Kljub temu se v Sistemu Mojurnik.si zaradi identifikacije Uporabnikov in komunikacije z Uporabniki vodijo naslednji osebni podatki:
(1) serijska številka in izdajatelj digitalnega potrdila Uporabnika
(2) elektronska pošta Uporabnika
(3) naziv uporabnika

Intensio bo zbiral, vodil, obdeloval in uporabljal osebne podatke v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov in jih bo uporabljal le za naslednje namene:
(1) za identifikacijo Uporabnikov ob registraciji v Sistem Mojurnik.si in identifikacijo Uporabnikov vsakokratni uporabi Sistema Mojurnik.si z namenom, da bi Uporabnikom, Plačnikom in Organizacijam zagotavljal višjo stopnjo varnosti in verodostojnosti podatkov v Sistemu Mojurnik.si ter zaupanja vreden način komunikacije s Podporo uporabnikom in/ali drugimi Uporabniki preko Sistema Mojurnik.si
(2) za omogočanje dodatnih, za osnovno uporabo Sistema Mojurnik.si neobveznih Funkcij Mojurnik.si ali Funkcij v zvezi z Uporabniškim profilom (npr. za menjavo gesla Uporabnika za vstop v Mojurnik.si)
(3) za obveščanje Uporabnikov s strani Podpore uporabnikom v primeru, ko Intensio presodi, da je taka komunikacija z Uporabniki učinkovitejša ali primernejša kot komunikacija preko sistema »Zahteve po pomoči«
(4) za obveščanje Uporabnikov, Plačnikov ali Organizacij s strani Intensio, npr. v zvezi s produkti in storitvami
Intensio zbranih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.
Uporabnik s sprejemom Splošnih pogojev izrecno dovoljuje, da Intensio zbira in obdeluje osebne podatke v obsegu in za namene, kot je določeno s to točko Splošnih pogojev.

14 Varovanje podatkov

14.1
Intensio bo uporabil vse razumne ukrepe, da bo zaščitil podatke, ki se hranijo v Sistemu Mojurnik.si, pred nedovoljenim dostopom tretjih oseb.

V zvezi s tem Intensio zagotavlja hranjenje podatkov na ustrezno varovanem mestu, kjer je zagotovljeno tehnično in fizično varovanje za onemogočanje dostopa do podatkov nepooblaščenim osebam. Intensio bo zagotavljal redundantno hranjene podatkov.

V primeru kakršnegakoli izpada se Intensio obvezuje, da bo vzpostavil delovno okolje s podatki, ki so obstajali največ 24 ur pred izpadom

14.2
Intensio lahko razkrije podatke o Uporabniku ali Plačniku, ki so shranjeni v Sistemu Mojurnik.si, le na podlagi odločbe sodišča ali pisne zahteve državnega organa, ki ima za vpogled v podatke zakonsko pooblastilo.

14.3
Uporabnik lahko prenese podatke iz Sistema Mojurnik.si v obsegu in obliki, ki jo omogočajo Funkcije Mojurnik.si. Po naročilu Administratorja plačnika ali zastopnika poslovnega subjekta lahko podatke poslovnega subjekta prenese Intensio iz Sistema Mojurnik.si proti plačilu storitve v vrednosti 20€+ddv.

15 Preskusna različica Sistema Mojurnik.si

Sistem Mojurnik.si je uporabnikom na voljo tudi v obliki preskusne različice, imenovane tudi »demo Mojurnik.si«. Tudi za preskusno različico veljajo ti Splošni pogoji, pri katerih se smiselno upoštevajo naslednje lastnosti preskusne različice:
(1) preskusna različica za identifikacijo uporabnika namesto digitalnega potrdila uporablja kombinacijo uporabniškega imena in gesla (2) v preskusni različici se ne izbira Vrste licence
(3) za preskusno različico se ne plačuje Licenčnine
(4) v preskusni različici ni dovoljeno voditi dejanskih podatkov poslovnih subjektov in/ali izkoriščati Funkcij Mojurnik.si za namene podpore poslovanja poslovnih subjektov
(5) ob registraciji uporabnikov v Sistem Mojurnik.si se z namenom preizkušanja Sistema Mojurnik.si samodejno pripravijo vzorčni podatki izmišljenega poslovnega subjekta, pri čemer so ti podatki so dostopni največ 30 dni po registraciji in jih lahko po preteku tega časa Intensio brez vnaprejšnjega opozorila trajno izbriše
(6) za preskusno različico Sistema Mojurnik.si Intensio ne zagotavlja pogojev, ki sicer veljajo za Sistem Mojurnik.si, kot so definirani v teh Splošnih pogojih v poglavjih »Delovanje Sistema Mojurnik.si«, »Skladnost Sistema Mojurnik.si z zakonodajo in nadgrajevanje«, »Pomoč uporabnikom« in »Varovanje podatkov«

16 Veljavnost in spreminjanje Splošnih pogojev

16.1
Intensio objavi veljavne Splošne pogoje in/ali spremembe Splošnih pogojev na spletni strani www.mojurnik.si. Vsak Uporabnik lahko od Intensio zahteva, da mu omogoči vpogled v Splošne pogoje, ki so veljali v določenem časovnem obdobju in sedaj ne veljajo več, ampak samo za obdobje po datumu registracije Uporabnika.

16.2
Splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem, ki ga določi Intensio. Splošni pogoji in spremembe Splošnih pogojev morajo biti objavljene najmanj 8 dni pred pričetkom njihove veljave.

16.3
Intensio ima pravico sam enostransko spreminjati Splošne pogoje ter spremembe Splošnih pogojev objaviti na način, kot je določen v točki 1.

17 Kršitev Splošnih pogojev in odpoved najemne pogodbe

17.1
Če Uporabnik krši Splošne pogoje, lahko Intensio zatem, ko je o kršitvi opozoril Uporabnika, Uporabniku onemogoči uporabo sistema Mojurnik.si.

17.2
Če Plačnik, Organizacija, Administrator plačnika ali katerikoli Uporabnik, ki koristi program, krši Splošne pogoje, lahko Intensio zatem, ko je o kršitvi opozoril Administratorja plačnika ali Plačnika, s Plačnikom enostransko in brez odpovednega roka prekine najemno pogodbo.

18 Prenehanje najemne pogodbe

18.1
Katerakoli pogodbena stranka lahko kadarkoli z enomesečnim odpovednim rokom s pisnim obvestilom odstopi od najemne pogodbe. Najemnina se vedno obračuna za 1 mesec vnaprej.

18.2
Za pisno obvestilo iz prejšnje točke se šteje odpoved poslana s priporočeno pošto ali po elektronski pošti na naslov info@Mojurnik.si.

18.3
V primeru odpovedi pogodbe nobeden Uporabnik ne bo mogel koristiti funkcij Mojurnik.si, ki jih je uporabljal na podlagi najemne pogodbe.

18.4
Intensio si pridržuje pravico, da po preteku 60 dni po prekinitvi pogodbe s plačnikom, izbriše vse podatke plačnika. Ob prekinitvi pogodbe Intensio po e- pošti obvesti administratorja plačnika o brisanju podatkov.

19 Končne določbe

19.1
Za razlago Splošnih pogojev in v primeru, da določenega vprašanja Splošni pogoji ne urejajo, se uporabi pravo Republike Slovenije.

19.2
Za reševanje morebitnih sporov, ki bi nastali zaradi uporabe sistema Mojurnik.si ali v zvezi z njegovo uporabo, je pristojno sodišče v Mariboru.

19.3
Ti splošni pogoji veljajo od 12.12.2015.